Legal Disclaimer

Disclaimer voor Johnny Doodle Foundation

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Johnny Doodle Foundation, zoals deze beschikbaar is gesteld door Johnny Doodle Foundation. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, downloadt verspreidt, op enigerlei wijze openbaar maakt of op een andere manier gebruikt of misbruikt, zonder voorafgaande toestemming van Johnny Doodle Foundation.

Johnny Doodle Foundation behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder grafisch materiaal en logo’s).

Geen garantie op juistheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Johnny Doodle Foundation zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Johnny Doodle Foundation niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en prijzen. Johnny Doodle Foundation garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen. Johnny Doodle Foundation wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten of onjuistheden in de prijzen vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Johnny Doodle Foundation te mogen claimen of te veronderstellen. Johnny Doodle Foundation wijst alle aansprakelijkheid en aanzien van de juistheid van genoemde prijzen uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden

Wanneer Johnny Doodle Foundation links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten worden aanbevolen. Johnny Doodle Foundation aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Johnny Doodle Foundation niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Wijzigingen

Johnny Doodle Foundation behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.